Követeléskezelés
A Cofidis követeléskezelési tevékenysége A követeléskezelés elvei Adósok tájékoztatása Áthidaló megoldások Adósokkal történő kapcsolattartás A követeléskezelés menete Tájékoztató a magáncsődről Végrehajtási költségek Meghatalmazással kapcsolatos információk Követeléskezelés - panaszkezelés Adatvédelem MNB tájékoztató kiadványok és mintatájékoztatók

Meghatalmazással kapcsolatos információk

Meghatalmazással kapcsolatos információk

Ha meghatalmazott útján kíván eljárni, úgy kérjük, a meghatalmazáshoz az alábbi mintákat használja:

Amennyiben nem a mintadokumentum felhasználásával kíván meghatalmazást adni, úgy kérjük, az alábbiakra figyeljen. A meghatalmazásból ki kell tűnnie annak, hogy

  • ki a meghatalmazó és a meghatalmazott (kérjük, hogy az egyértelmű azonosíthatóság érdekében a meghatalmazó és a meghatalmazott nevén túl adjon meg további legalább három-három személyazonosító adatot – pl. születési hely, születési idő, anyja neve – is);
  • a meghatalmazás milyen nyilatkozatok megtételére, milyen ügyre/ügykörre szól (pl. a meghatalmazott tájékoztatást kérjen a Cofidistől a hitelszerződéssel kapcsolatos, banktitoknak minősülő adatokról (az Önre vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve); aláírja a hitelszerződés módosítását; panaszt nyújtson be);
  • a meghatalmazás határozott vagy határozatlan időre szól; illetve, hogy
  • a meghatalmazás címzettje a Cofidis, a meghatalmazott a Cofidis előtt eljárhat.

Kérjük, hogy a meghatalmazáson tüntesse fel azon szerződés számát is, amelyre vonatkozóan a meghatalmazást adja.

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki.

Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,

b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és – ha törvény eltérően nem rendelkezik – lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni,

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti,

d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja,

e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el,

f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el,

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.