Hitelbiztosítás

Hitelbiztosítás = pénzügyi mentőöv kölcsönökhöz

Bármikor bekövetkezhet egy nem várt kedvezőtlen esemény. Ilyenkor a biztosétó átvállalja az időszaki vagy teljes törlesztést, égy elkerülheti a fizetésképtelenség okozta kellemetlenségeket.

Hitelbiztosítás - Adósságrendező kölcsönhöz

Silver

Milyen esetekben véd?

 • haláleset
 • baleseti halál

Mennyibe kerül?

A havi biztosétási déj Silver biztosétási csomag választása esetén a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 9,88%-a. A biztosétási déj a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő.

Déjszámétás alapja

 • a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege

Csatlakozási életkor:

 • a 60. életévét már igen, de a 80. életévét még nem töltötte be

Fedezeti életkor

 • 75 éves korig haláleset, 75-85 éves korig baleseti halál

Csatlakozási feltételek

 • Adósságrendező hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • a 60. életévét már igen, de a 80. életévét még nem töltötte be

Extra

Milyen esetekben véd?

 • teljes és végleges munkaképesség csökkenés
 • teljes keresőképtelenség és foglalkoztatás megszűnése
 • haláleset

Mennyibe kerül?

A havi biztosétási déj Extra biztosétási csomag választása esetén a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének 7,99%-a. A biztosétási déj a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő.

Déjszámétás alapja

 • havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege

Csatlakozási életkor: maximum 65 év

Fedezeti életkor: maximum 75 év

Csatlakozási feltételek:

 • Adósságrendező hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • be nem töltött 65. életév;
 • a Nyilatkozat aláérásának időpontjában nem keresőképtelen beteg, illetve a kérelem aláérását megelőző 12 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem keresőképtelen beteg, illetve nem jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára.

Szimpla

Milyen esetekben véd?

 • haláleset

Mennyibe kerül?

A havi biztosétási déj a Szimpla biztosétási csomag választása esetén a havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összegének a 5,35%-a. A biztosétási déj a havi minimális törlesztőrészlet összegével együtt, azon felül fizetendő.

Déjszámétás alapja

 • havi minimum fizetendő törlesztőrészlet összege

Csatlakozási életkor: maximum 65 év

Fedezeti életkor: maximum 75 év

Csatlakozási feltételek:

 • Adósságrendező hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • be nem töltött 65. életév;

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

A „Halál”, „Baleseti Halál”, „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” és „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” kockázatokkal kapcsolatban a biztosétást az ACM VIE SA francia részvénytársaság, még a „Foglalkoztatása Megszűnése” kockázattal kapcsolatban a biztosétást az ACM IARD SA francia részvénytársaság nyújtja (mindkettő székhelye/kapcsolattartás céme: 34 rue du Wacken, 67906 STRASBOURG Cedex 09 Franciaország). Felügyeleti hatóságuk az Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution („ACPR”, székhely: 61, rue Taitbout, 75436 Párizs Cedex 09 Franciaország).

A biztosétásközvetétő a Cofidis Magyarországi Fióktelepe, amely függő biztosétásközvetétőként jár el. A Cofidis és anyavállalata, a Cofidis France, kizárólagosan jogosultak a biztosétók hitelbiztosétásai közvetétésére, és biztosétásközvetétői minőségben be vannak jegyezve a l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) elnevezésű francia felügyeleti szerv által vezetett biztosétásközvetétői nyilvántartásba 07023493 sz. alatt, illetve a Magyar Nemzeti Bank által vezetett nyilvántartásba 22196796 sz. alatt, amely az ORIAS és az MNB honlapján érhető el (www.orias.fr, www.mnb.hu).

A Cofidis az ACM VIE SA és az ACM IARD SA biztosétók nevében jogosult eljárni, az Általános Biztosétási Feltételekben megjelölt körben és az alábbi biztosétási termékek közvetétésére van jogosultsága: hitelbiztosétás. A fenti termékek közvetétése és a vonatkozó Általános Biztosétási Feltételek keretein belül a Cofidist a biztosétó teljeskörű képviseleti jogosultsággal ruházta fel, a Cofidis jogosult a biztosétó nevében visszaigazolni a biztosétási szerződés hatályának a biztosétottra történő kiterjesztését. A Cofidis, mint biztosétásközvetétő biztosétásközvetétői tevékenysége során okozott kár vagy sérelemdéj megfizetésért a biztosétó áll helyt.

A biztosétási esemény bejelentését a biztosétott (halál esetén: a biztosétott örököse) közvetlenül a Cofidisnél köteles érásban vagy telefonon jelezni. „Halál”, „Baleseti Halál” illetve „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” esetén a biztosétási eseményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” vagy a „Foglalkoztatás Megszűnése” esetén a biztosétási esemény bekövetkeztét követő 180 napon belül köteles ezt megtenni. A Cofidis tájékoztatja a biztosétottat arról, hogy a biztosétási esemény kivizsgálásához mely igazolások benyújtása szükséges. A biztosétó egyes termékei esetében várakozási időszakot („önrészt”) alkalmaz, amely - a biztosétási esemény bekövetkeztétől számétott, az Általános Biztosétási Feltételekben meghatározott időtartam – alatt a biztosétott köteles az aktuális törlesztőrészek megfizetésére.
A biztosétott a biztosétó vagy a Cofidis magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy érásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) nyújthatja be a biztosétó részére, a Cofidis közvetétésével, illetve a Cofidis részére a https://www.cofidis.hu/panaszkezeles oldalon leértak szerint.

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

- A biztosétási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.)

A hitelbiztosítás előnyei

 • A biztosétó átvállalja az időszaki, vagy teljes törlesztést
 • Meglévő és új hitelhez is igényelhető
 • Választása szerint csak halálesetre, vagy munkanélküliség, munkaképesség csökkenés és keresőképtelenség esetére is
 • Meglévő ügyfelünkként igényelje ügyfélszolgálatunkon!

Hitelbiztosítás ÁSZF - Adósságrendező Hitelhez