Hitelszótár Hitelszótár Hitelszótár Hitelszótár Hitelszótár

Hitelszótár

Hitellel kapcsolatos fogalmak és azok jelentése. A hitelszótár kizárólag az érdeklődők tájékoztatását szolgálja. Amennyiben az érdeklődő és a Cofidis között szerződés jön létre, akkor a felek közötti jogviszonyra a megkötött szerződésben szereplő fogalom - meghatározás az irányadó.

A

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

Európai uniós irányelvek alapján született törvény, melynek célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását. Ennek keretében a pénzügyi intézmények kötelesek az ügyfeleket, azok meghatalmazottját, stb. azonosítani és személyazonosságuk ellenőrzését elvégezni. A pénzügyi intézmény erre köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, a négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor, a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha átvilágításra még nem került sor, illetve, ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, valamint ha az ügyfél-azonosító adatokban bekövetkezett változás kerül átvezetésre és kockázatérzékenységi megközelítés alapján szükséges az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése. A törvény hatályos szövege a Nemzeti Jogszabálytárban, az njt.hu oldalon érhető el.

Adós

Adósnak nevezzük azt a jogi személyt vagy természetes személyt, akinek a pénzintézet kölcsönt bocsát a rendelkezésére, illetve aki a kölcsönszerződés alapján a pénzösszegnek a pénzintézet részére történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles.

Adóstárs

Az a jogi vagy természetes személy, aki az adóssal együtt köt szerződést, és a szerződés teljesítésére (a kölcsön visszafizetésére) az adóssal együtt köteles. A pénzintézetek jellemzően úgy kötnek szerződést, hogy az adóstárs együttesen és egyetemlegesen felelős az adóssal a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért, azaz a pénzintézet mindkettőjüktől követelheti a teljes tartozás megfizetését, de amennyiben azt bármelyikük visszafizeti, a tartozás mindkettőjük tekintetében visszafizetettnek minősül.

Alapkamat

Az MNB által hivatalosan, irányadó kamatként meghirdetett kamatláb. Hatással van a kereskedelmi bankok kamatpolitikájának alakítására, és a bankok egymás között alkalmazott kamatának alakulására is.

Á

Árfolyamkockázat

A külföldi devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A Cofidis forint alapú hiteleinél nincs árfolyamkockázat.

B

BAR lista

Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR), új nevén Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR): A hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és kedvezőbbé teheti a hitelfelvételt. A KHR olyan zárt rendszerű adatbázis, amelyben kizárólag a KHR törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetők. 2011 óta a KHR egyfajta pozitív adóslistaként (is) működik, mivel nem csak azon ügyfelek adatait tartalmazza, akik fizetési kötelezettségükkel késedelembe estek, vagy a hiteligénylés során valótlan adatot közöltek, hamis vagy hamisított okiratot használtak, hanem a jól fizető ügyfelek személyes, illetve egyes szerződéses adatai is felkerülnek a KHR adatbázisába. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak. A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. További információ a KHR weboldalán érhető el.

E

Elállás

A másik szerződő félhez címzett egyoldalú nyilatkozat, amely a szerződést a szerződés megkötésére visszaható hatállyal felbontja, a már teljesített szolgáltatások visszajárnak.

Előminősítés

A pénzügyi intézmény megvizsgálja a hiteligénylő anyagi helyzetét, a visszafizetés kockázatait, és a vizsgálatok alapján készít előminősítést róla. A Cofidis előminősítése díjmentes.

Előtörlesztés

A hitelfelvevők a futamidő alatt (a fizetési határnapot megelőzően, illetőleg a határidő kezdete előtt) bármikor visszafizethetik az általuk felvett hitel még vissza nem fizetett tőkerészét. A Cofidis rulírozó hitelei esetében az előtörlesztés fogalma a hiteltermékek rulírozó jellege miatt nem értelmezhető. A Cofidis csak azt írja elő, hogy mennyi a minimum havi törlesztőrészlet összege, amit az ügyfélnek fizetnie kell. Az ügyfél ennél nagyobb részletet is törleszthet hiteléből, vagy akár a teljes tartozását egy összegben is visszafizetheti, teljesen díj- és költségmentesen.

F

Futamidő

A futamidő kölcsönszerződés esetén azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, amely alatt a kölcsön visszafizetése megvalósul.

G

GIRO vagy BKR

A GIRO Zrt. által működtetett Bankközi Klíring Rendszer (BKR) a bankok közötti - számlajóváírással történő - pénzügyi elszámolási rendszer.

H

Hitelbírálat

Annak elbírálása, hogy a hiteligénylő jogosult-e a kölcsön felvételére. A kérelmezőtől bekért adatok alapján azt próbálja felmérni a bank, hogy mekkora a nemfizetés valószínűsége.

Hitelbírálati díj

A pénzügyi intézmény által elkért összeg a hitelbírálati eljárás lefolytatása ellenében.

Hitelfedezeti biztosítás

A hitelfedezeti biztosítás elsődleges célja, hogy ha a hitelt felvevő a biztosítási szerződésben meghatározott okokból (pl. halál, betegség, munkahely elvesztése) nem tudja fizetni hitelét, a biztosító fizesse vissza a hitelt a pénzügyi intézmény felé.

K

Kamat

Az adós által a kölcsönnyújtónak az igénybe vett kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő, általában a kölcsönösszeg százalékában meghatározott, időarányosan térítendő (elszámolandó) pénzösszeg vagy egyéb hozadék.

Késedelmi kamat

Pénztartozás esetében a kötelezett által a késedelembe esés időpontjától kezdve a jogosultnak fizetendő, általában százalékos formában meghatározott pénzösszeg.

Készpénzátutalási díj

Az átutalásért (a bankszámlák közötti pénzmozgás lebonyolításáért) a pénzügyi intézménynek kifizetett összeg. Jellemzően az átutalt összegből kerül levonásra.

Kezelési költség

A pénzügyi intézmény ügyfél által fizetendő munkadíja, amit a pénzügyi intézmény jellemzően évente, százalékos formában vagy fix összegben határoz meg. A Cofidis nem számít fel kezelési költséget.

KHR

A Központi Hitelinformációs Rendszer a korábbi Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) új elnevezése.

KHR tudakozvány

A pénzügyi intézmény által a KHR-t kezelő BISZ Zrt. részére megküldött információs kérvény arról, hogy az illető jogi vagy magánszemély szerepel-e a KHR-listán, és ha igen, milyen adatokkal.

Kölcsön

A pénzügyi intézmény által kölcsönszerződés alapján az adós rendelkezésére bocsátott összeg, amelyet az adós köteles a kölcsönszerződésben meghatározottak szerinti visszafizetni és kamatot fizetni. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen honlapon és a Cofidis termékeit hirdető egyéb honlapokon a hitel kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyv szerinti kölcsönszerződés alapján folyósított kölcsön fogalmát értjük.

Követeléskezelés

Mindazon intézkedések összessége, amelyek azt szolgálják, hogy a nem vagy nehezen fizető adós fizessen (például a fizetés átütemezése, vagy ha a hitelező a lejárt, de meg nem fizetett követeléseit kiadja behajtóknak, akiknek feladata az ügyfelektől a tartozás mielőbbi behajtása). A Cofidis követeléskezelési tevékenységéről a https://www.cofidis.hu/koveteleskezeles oldalon tájékozódhat.

M

Megújuló hitel

A Cofidis szabad felhasználású rulírozó, rendelkezésre tartott személyi kölcsöne, amelynek egyik sajátossága, hogy a hitel felvevője a már visszafizetett tőkeösszeget részben vagy egészben jogosult ismételten lehívni a rendelkezésre tartott kölcsön összegének erejéig.

P

Prolongálás

A futamidő meghosszabbítása.

R

Referencia THM

Minden hitelintézet ugyanolyan összegű és futamidejű kölcsönre köteles a referencia THM-et kiszámolni. Ennek célja az, hogy így összehasonlíthatóvá váljanak az egyes bankok által kínált hiteltermékek.

Rendelkezésre tartott kölcsön

A pénzügyi intézmény által díj ellenében az adós rendelkezésére tartott meghatározott pénzösszeg, amelynek terhére a pénzügyi intézmény kölcsönösszeget folyósít.

Rulírozó kölcsön

Az adós a már visszafizetett tőkeösszeget jogosult ismételten lehívni a rendelkezésre tartott kölcsön összegének erejéig.

S

Szabadfelhasználású hitel

Olyan hitel, amelynél a pénzügyi intézmény nem korlátozza a felhasználás lehetséges módját.

Szerződésmódosítási díj

A szerződés megváltoztatásának díja. A pénzügyi intézmények jellemzően akkor számítanak fel ilyen díjat, ha a szerződés módosítására az ügyfél kérésére kerül sor.

T

THM

Az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel.