Dokumentumok Dokumentumok Dokumentumok Dokumentumok Dokumentumok

Igényelhető termékek összehasonlítása

Megújuló Hitel igényléshez szükséges dokumentumok

Fapados Kölcsön igényléshez szükséges dokumentumok

Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igényléshez szükséges dokumentumok

ÁRUHITEL IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Klasszikus Áruhitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Adósságrendező Hitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Gépjármű lízing igényléséhez szükséges dokumentumok

Gépjármű hitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Hitelterméktől független közös dokumentumok

HATÁLYOS DOKUMENTUMOK KORÁBBAN KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKHEZ

Megújuló Hitelhez

Fapados Kölcsönhöz

Áruhitelhez és Klasszikus Áruhitelhez

Adósságrendező Hitelhez

2016. április 1. előtt kötött Banif Plus Bank Zrt. szerződésekhez

2016. április 1. és 2016. december 31. között kötött Banif Plus Bank Zrt. szerződésekhez

Cofidis Gépjármű Hitelhez

Cofidis Gépjármű Lízinghez

Egyéb hitelekhez

Meghatalmazásminták

Ezt tegye, amennyiben nem a mintadokumentum felhasználásával kíván meghatalmazást adni

Amennyiben nem a mintadokumentum felhasználásával kíván meghatalmazást adni, úgy kérjük, az alábbiakra figyeljen. A meghatalmazásból ki kell tűnnie annak, hogy

  • ki a meghatalmazó és a meghatalmazott (kérjük, hogy az egyértelmű azonosíthatóság érdekében a meghatalmazó és a meghatalmazott nevén túl adjon meg további legalább három-három személyazonosító adatot – pl. születési hely, születési idő, anyja neve – is);
  • a meghatalmazás milyen nyilatkozatok megtételére, milyen ügyre/ügykörre szól (pl. a meghatalmazott tájékoztatást kérjen a Cofidistől a hitelszerződéssel kapcsolatos, banktitoknak minősülő adatokról (az Önre vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve); aláírja a hitelszerződés módosítását; panaszt nyújtson be);
  • a meghatalmazás határozott vagy határozatlan időre szól; illetve, hogy
  • a meghatalmazás címzettje a Cofidis, a meghatalmazott a Cofidis előtt eljárhat.

Kérjük, hogy a meghatalmazáson tüntesse fel azon szerződés számát is, amelyre vonatkozóan a meghatalmazást adja.

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki.
Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,

b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és – ha törvény eltérően nem rendelkezik – lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni,
c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti,

d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja,

e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el,

f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el,

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.

Egyéb hivatalos dokumentumok

Archív dokumentumok

Korábban hatályos ÁSZF-ek, üzletszabályzatok

2024.04.29. előtti dokumentumok

2024.04.01. előtti dokumentumok

2024.02.23. előtti dokumentumok

2024.01.19. előtti dokumentumok

2024.01.01. előtti dokumentumok

2023.11.13. előtti dokumentumok

2023.08.01. előtti dokumentumok

2023.04.01. előtti dokumentumok

2023.01.01. előtti dokumentumok

2022.10.01. előtti dokumentumok

2022.09.01. előtti dokumentumok

2022.08.08. előtti dokumentumok

2022.07.01. előtti dokumentumok

2022.05.23. előtti dokumentumok

2022.04.25. előtti dokumentumok

2022.02.21. előtti dokumentumok

2022.01.01. előtti dokumentumok

2021.12.01. előtti dokumentumok

2021.09.01. előtti dokumentumok

2021.07.01. előtti dokumentumok

2021.05.17. előtti dokumentumok

2021.04.26. előtti dokumentumok

2021.03.01. előtti dokumentumok

2021.01.01. előtti dokumentumok

2020.12.01. előtti dokumentumok

2020.11.01. előtti dokumentumok

2020.10.01. előtti dokumentumok

2020.09.01. előtti dokumentumok

2020.08.17. előtti dokumentumok

2020.07.16. előtti dokumentumok

2020.07.01. előtti dokumentumok

2020.06.01. előtti dokumentumok

2020.05.01. előtti dokumentumok

2020.04.23. előtti dokumentumok

2020.04.08. előtti dokumentumok

2020.03.17. előtti dokumentumok

2020.02.01. előtti dokumentumok

2020.01.01. előtti dokumentumok

2019.12.01. előtti dokumentumok

2019.11.16. előtti dokumentumok

2019.07.01. előtti dokumentumok

2019.05.25. előtti dokumentumok

2019.03.01. előtti dokumentumok

2019.01.01. előtti dokumentumok

2018.11.05. előtti dokumentumok

2018.10.01. előtti dokumentumok

2018.07.01. előtti dokumentumok

2018.03.01. előtti dokumentumok

2018.01.01. előtti dokumentumok

2017.11.20. előtti dokumentumok

2017.10.16. előtti dokumentumok

2017.09.18. előtti dokumentumok

2017.08.11. előtti dokumentumok

2017.07.01 előtti dokumentumok

2017.05.01 előtti dokumentumok

2017.01.01 előtti dokumentumok

2016.11.07 előtti dokumentumok

2016.10.01 előtti dokumentumok

2016.07.01 előtti dokumentumok