A HITELBIZTOSÍTÁS ELŐNYEI

HITELBIZTOSÍTÁS – MEGÚJULÓ HITELHEZ

Extra biztosítás

Silver biztosítás

Szimpla biztosítás

Milyen esetekben véd?

Extra biztosítás

Silver biztosítás

Szimpla biztosítás

Extra biztosítás

 • teljes és végleges munkaképesség csökkenés
 • teljes keresőképtelenség és foglalkoztatás megszűnése
 • haláleset

Silver biztosítás

 • haláleset
 • baleseti halál

Szimpla biztosítás

 • haláleset

Mennyibe kerül?

Extra biztosítás

Silver biztosítás

Szimpla biztosítás

Extra biztosítás

 • A fennálló tartozás 0,65%-a. A biztosítási díj nem növeli a havi törlesztőrészletet, a futamidő növekszik, hogy a havi törlesztőrészlet változatlan maradhasson.

Silver biztosítás

 • A fennálló tartozás 0,35%-a. A biztosítási díj nem növeli a havi törlesztészletet, a futamidő növekszik, hogy a havi törlesztőrészlet változatlan maradhasson.

Szimpla biztosítás

 • A fennálló tartozás 0,37%-a. A biztosítási díj nem növeli a havi törlesztőrészletet, a futamidő növekszik, hogy a havi törlesztőrészlet változatlan maradhasson.

Díjszámítás alapja

Extra biztosítás

Silver biztosítás

Szimpla biztosítás

Extra biztosítás

 • A Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozás

Silver biztosítás

 • A Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozás

Szimpla biztosítás

 • A Cofidisszel szemben fennálló mindenkori tartozás

Csatlakozási életkor

Extra biztosítás

Silver biztosítás

Szimpla biztosítás

Extra biztosítás

 • Maximum 65 év.

Silver biztosítás

 • A 60. életévet már igen, de a 80. életévét még nem töltötte be.

Szimpla biztosítás

 • Maximum 65 év.

Fedezeti életkor

Extra biztosítás

Silver biztosítás

Szimpla biztosítás

Extra biztosítás

 • Maximum 75 év.

Silver biztosítás

 • 75 éves korig haláleset,
 • 75-85 éves korig baleseti halál

Szimpla biztosítás

 • Maximum 75 év.

Csatlakozási feltételek

Extra biztosítás

Silver biztosítás

Szimpla biztosítás

Extra biztosítás

 • Megújuló hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • Be nem töltött 65. életév;
 • A Nyilatkozat aláírásának időpontjában nem keresőképtelen beteg, illetve a kérelem áláírását megelőző 12 hónapon belül, 30 összefüggő napon át nem keresőképtelen beteg, illetve nem jogosult rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára.

Silver biztosítás

 • Megújuló hitelszerződés kötése a Cofidisszel
 • A 60. életévét már igen, de a 80. életévét még nem töltötte be.

Szimpla biztosítás

 • Megújuló hitelszerződés kötése a Cofidisszel;
 • Be nem töltött 65. életév

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

A „Halál”, „Baleseti Halál”, „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” és „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” kockázatokkal kapcsolatban a biztosítást az ACM VIE SA francia részvénytársaság, míg a „Foglalkoztatása Megszűnése” kockázattal kapcsolatban a biztosítást az ACM IARD SA francia részvénytársaság nyújtja (mindkettő székhely címe: 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67906 STRASBOURG cedex 9 – kapcsolattartás címe: 63 chemin Antoine Pardon 69814 TASSIN CEDEX, Franciaország). Felügyeleti hatóságuk az Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution („ACPR”, székhely: 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Párizs Cedex 09 Franciaország).

A biztosításközvetítő a Cofidis Magyarországi Fióktelepe, amely függő biztosításközvetítőként jár el. A Cofidis és anyavállalata, a Cofidis France, kizárólagosan jogosultak a biztosítók hitelbiztosításai közvetítésére, és biztosításközvetítői minőségben be vannak jegyezve a l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) elnevezésű francia felügyeleti szerv által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartásba 07023493 sz. alatt, illetve a Magyar Nemzeti Bank által vezetett nyilvántartásba 22196796 sz. alatt, amely az ORIAS és az MNB honlapján érhető el (www.orias.fr, www.mnb.hu).

A Cofidis az ACM VIE SA és az ACM IARD SA biztosítók nevében jogosult eljárni, az Általános Biztosítási Feltételekben megjelölt körben és az alábbi biztosítási termékek közvetítésére van jogosultsága: hitelbiztosítás. A Cofidis nem nyújt tanácsadást az értékesített biztosítási termékre vonatkozóan. A fenti termékek közvetítése és a vonatkozó Általános Biztosítási Feltételek keretein belül a Cofidist a biztosító teljeskörű képviseleti jogosultsággal ruházta fel, a Cofidis jogosult a biztosító nevében visszaigazolni a biztosítási szerződés hatályának a biztosítottra történő kiterjesztését. A Cofidis, mint biztosításközvetítő biztosításközvetítői tevékenysége során okozott kár vagy sérelemdíj megfizetésért a biztosító áll helyt. A Cofidis a biztosítási termékek közvetítéséért jutalékra kizárólag a Biztosítótól jogosult, a biztosítási díj magában foglalja a Cofidis javadalmazását.

A biztosítási esemény bejelentését a biztosított (halál esetén: a biztosított örököse) közvetlenül a Cofidisnél köteles írásban vagy telefonon jelezni. „Halál”, „Baleseti Halál” illetve „Teljes és Végleges Munkaképesség-Csökkenés” esetén a biztosítási eseményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, „Ideiglenes Teljes Keresőképtelenség” vagy a „Foglalkoztatás Megszűnése” esetén a biztosítási esemény bekövetkeztét követő 180 napon belül köteles ezt megtenni. A Cofidis tájékoztatja a biztosítottat arról, hogy a biztosítási esemény kivizsgálásához mely igazolások benyújtása szükséges. A biztosító egyes termékei esetében várakozási időszakot („önrészt”) alkalmaz, amely - a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított, az Általános Biztosítási Feltételekben meghatározott időtartam – alatt a biztosított köteles az aktuális törlesztőrészek megfizetésére.

A biztosított a biztosító vagy a Cofidis magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) nyújthatja be a biztosító részére, a Cofidis közvetítésével, illetve a Cofidis részére a https://www.cofidis.hu/panaszkezeles oldalon leírtak szerint.

Kapcsololódó jogszabályok és előírások

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.)