Áthidaló megoldások (részletfizetés)

A Cofidis célja, hogy amennyiben ügyfeleinek fizetési nehézségei adódnak, úgy olyan áthidaló megoldásokat, részletfizetési konstrukciókat tegyen számukra elérhetővé, amelyek segítséget nyújtanak ügyfelei fizetőképességének helyreállítására, és amellyel elkerülhetővé válik a kölcsönszerződés felmondása (vagy a kölcsönszerződés felmondását követően a tartozás teljesítésre kerülhet). Ennek érdekében a Cofidis minden lehetséges módon segítséget kíván nyújtani az ügyfelek részére. áthidaló megoldás minden olyan konstrukció, amelynek a célja az ügyfél fizetési képességének helyreállítása és a kölcsönszerződés felmondásának megelőzése, vagy a kölcsönszerződés felmondását követően a tartozás teljesítése.

Az áthidaló megoldások csak akkor érhetőek el az ügyfél számára, ha az ügyfél együttműködik a Cofidis-szel, így különösen, ha a kért jövedelmi és kiadási információkat megadja a Cofidis részére, az áthidaló megoldás alkalmazási ideje alatt folyamatosan elérhető, illetve a részére engedélyezett fizetéskönnyítési megállapodásban foglaltakat maradéktalanul betartja. Az áthidaló megoldás alkalmazási ideje alatt a Cofidis további méltányosságot nem engedélyez. Amennyiben az áthidaló megoldásban meghatározott esedékességi határidőre az ügyfél valamely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az adott méltányossági megállapodás hatályát veszti, és az ügyfél tartozásának megfizetésére a kölcsönszerződése, illetve a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek szerint köteles.

A Cofidis az alábbi áthidaló megoldásokat, részletfizetési konstrukciókat teszi elérhetővé ügyfelei számára:

Fizetés átütemezés

A késedelemmel érintett összegre a Cofidis részletfizetési kedvezményt adhat. A fizetés átütemezéssel a hitel elméleti (hátralévő) futamideje nem változik, mivel a késedelmes tartozást az ügyfél részletekben, az adott havi törlesztő részlet összegén felül fizeti meg. A részletfizetési kedvezmény bizonyos esetekben futamidő (törlesztési időszak) hosszabbítással kombináltan is igénybe vehető: ilyen esetekben a késedelmes tartozást az ügyfél részben az adott havi törlesztő részlet összegén felül, részben a futamidő kitolásával fizeti meg.

Futamidő (törlesztési időszak) hosszabbítás

Rulírozó hiteltermék esetében a hitelkeret terhére folyósított kölcsönösszeg visszafizetésének futamideje csak tájékoztató (elméleti) jelleggel határozható meg, tekintettel az újra lehívás lehetőségére; a futamidő a befizetések és a lehívások függvényében folyamatosan változhat. Futamidő (törlesztési időszak) hosszabbítás esetén ezen elméleti futamidő kitolásával csökkenthető a havi törlesztőrészlet összege. A Cofidis, ha ügyfelével futamidő hosszabbításban állapodik meg, méltányosságból nem számít fel a késedelmes összegre késedelmi kamatot, díjat, adósságkezelési díjat ezen időszak alatt. Arra mindazonáltal fel kívánjuk hívni ügyfeleink figyelmét, hogy a futamidő meghosszabbítása esetén a törlesztőrészlet nem csökken arányosan, tekintettel arra, hogy a hosszabb futamidő miatt a fizetendő hiteldíj is növekszik.

A HSBC Credit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól a Cofidis által átvett ügyfeleknek nyújtott jelzáloghitelek esetén több, mint kilencven napos késedelemkor az ügyfél a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Az ilyen kérelem teljesítése alapos ok nélkül nem tagadható meg és semmilyen Cofidis által megállapított díj, jutalék vagy költség nem számítható fel.

Ügyleti kamatok csökkentése

Az ügyfél súlyos, megfelelően igazolt fizetési nehézségei esetén – azok fennállása idejére - a Cofidis méltányosságból, átmeneti jelleggel csökkentheti az ügyfél által fizetendő ügyleti kamat mértékét, akár a havi törlesztőrészlet összegének csökkentésével, akár annak változatlanul hagyásával.

Tőketartozás részbeni elengedése

Amennyiben az ügyleti kamatok csökkentése nem eredményezné az ügyfél tartozásának érdemi csökkenését, és az ügyfél rendkívüli fizetési nehézségekkel küzd, a Cofidis részben elengedheti az ügyfél tőketartozása egy részét is.

Az ügyfelek széles, jól meghatározható körét érintő vis maior jellegű váratlan események

Vis maior jellegű váratlan eseménynek minősül minden olyan esemény, amely az ügyfelek széles, jól meghatározható körét hirtelen éri, és amely rajtuk kívül álló, elhárítatlan külső ok következménye, továbbá amely nem volt előrelátható, illetve, amely esemény bekövetkeztében aktívan nem vettek részt, nem segítették azt elő, vagy a korábbiakban nem húztak hasznot abból, és amelynek következtében e személyek súlyos fizetési nehézségei nem teszik lehetővé a szerződésszerű teljesítést. Ide értendő az az eset is, amikor a fogyasztók teljesítését a katasztrófahelyzet objektív módon, elháríthatatlanul nagy mértékben korlátozza, avagy időlegesen teljes egészében kizárja (a továbbiakban: „Katasztrófa”). A Cofidis Katasztrófa bekövetkezése esetén a tisztességes és méltányos eljárás megvalósítása érdekében szem előtt tartja az önhibájukon kívül bajba jutott ügyfelek kiszolgáltatott helyzetét, és önkorlátozó módon türelmet tanúsítva jár el, ennek keretében a Katasztrófa által érintett ügyfelek részére valamennyi, fent felsorolt áthidaló megoldási lehetőséget elérhetővé teszi a belső szabályzatában meghatározottak szerint. Amennyiben a Cofidis a Katasztrófával érintett ügyfeleket nem éri el, úgy egyoldalúan, saját hatáskörében határoz az áthidaló megoldás alkalmazásáról.

Igazoló dokumentumok rendelkezésre bocsátása

A fenti áthidaló megoldások, részletfizetési konstrukciók igénybevételének előfeltétele, hogy az ügyfél jövedelmi és vagyoni helyzete felmérésre kerüljön. A felmérés célja annak biztosítása, hogy az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének ismeretében születhessen megfelelő döntés az adott helyzetben alkalmazható megoldásról. Az ügyfél fizetőképességének vizsgálatához a Cofidis – az ügyfél hozzájárulása esetén - az alábbi dokumentumok rendelkezésre bocsátását kér(het)i:

  • ügyfél kérelme a kért méltányossági konstrukcióról;
  • jövedelmet igazoló dokumentumok másolata (bankszámlakivonat, nyugdíjszelvény stb.);
  • kiadásokat igazoló dokumentumok másolata (kiadásokat igazoló csekkek, letiltásokat igazoló, végrehajtási eljárásban született okiratok stb.).

A Cofidis a kérelem tárgya, illetve a méltányossággal érintett összeg figyelembevételével dönt arról, hogy milyen dokumentumokat kér benyújtani, a fokozatosság elvének figyelembe vételével, illetve az ügyfél adatkezeléshez adott hozzájárulása függvényében. A Cofidis az együttműködő ügyfelek kérelme kapcsán törekszik pozitív döntést hozni. Az ügyfelek fizetőképességének helyreállítása érdekében az állam is biztosít különböző megoldási lehetőségeket:

A természetes személyek adósságrendezési eljárásának (a továbbiakban úgyis, mint „magáncsőd eljárás”) célja a fizetési nehézségekkel küzdő adósok fizetőképességének helyreállítása. Az eljárás a megállapodásban rögzített, szigorú előírások betartásával fenntartható alapokra helyezheti az adós családjának költségvetését, időtartama alatt nem indulhat az adóssal szemben végrehajtás, a már folyamatban lévő végrehajtás szünetel. A bírósági adósságrendezési eljárás alatt az előírások betartását az ún. családi vagyonfelügyelő ellenőrzi, aki jogosult az adós és családja bevételeit, kiadásait ellenőrizni, vagyona, jövedelme feletti rendelkezési jogát korlátozni. Az adósságrendezési eljárás a jogszabályi feltételeket teljesítő, a vonatkozó szabályokat tiszteletben tartó, jóhiszeműen eljáró adósok számára - a tartozásaik elvárt mértékű teljesítését követően - a még fennmaradó adósságok megfizetése alól végleges mentesítést ad. Az eljárás során az adós számára a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami törlesztési támogatás is megállapítható. Részletekről a https://www.cofidis.hu/magancsod, illetve a http://csodvedelem.gov.hu/ honlapon, valamint a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben tájékozódhat.

A Nemzeti Eszközkezelő Program alapján lehetőség van arra, hogy a szociálisan rászoruló, törvényi feltételeknek megfelelő adósok ingatlanát a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. az állam javára megvásárolja, egyben biztosítja az adósnak a bérlés és visszavásárlás lehetőségét, így az adós ingatlanában maradhat, lakhatása biztosított. Részletekről a http://www.netzrt.hu/ honlapon tájékozódhat.

Ha előre látja, hogy fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy segíteni tudjunk, mielőtt komoly hátraléka halmozódna fel, hiszen nemfizetés következtében a követelt összeg folyamatosan növekszik!