Követeléskezelés
A Cofidis követeléskezelési tevékenysége A követeléskezelés elvei Adósok tájékoztatása Áthidaló megoldások Adósokkal történő kapcsolattartás A követeléskezelés menete Tájékoztató a magáncsődről Végrehajtási költségek Meghatalmazással kapcsolatos információk Követeléskezelés - panaszkezelés Adatvédelem MNB tájékoztató kiadványok és mintatájékoztatók

A követeléskezelés menete

A követeléskezelés menete, nemfizetés

A követeléskezelés menete. A nemfizetés jogkövetkezményei. A Cofidis által alkalmazott költségek, díjak és elszámolásuk módja

Amennyiben az ügyfél a kölcsönszerződése alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével az adott kölcsönszerződésre irányadó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint „ÁSZF”) szerint késedelembe esik, ügye a Cofidis adósságkezeléssel foglalkozó részlegére kerül. A fizetési késedelem további következménye, hogy az ügyleti kamaton felül a késedelemmel érintett összeg után az adott ÁSZF szerinti késedelmi kamat / késedelmi díj / adósságkezelési díj / késedelmes lízingdíj részletre felszámított egyszeri díj kerül felszámításra.

A Cofidis adósságkezeléssel foglalkozó részlege kísérletet tesz az ügyfél tartozásának behajtására, az ügyfél telefonon, illetve írásban, felszólító levelek küldése útján való megkeresésével. A Cofidis a jelentős fizetési késedelemmel érintett kölcsönszerződés esetében – legkésőbb a fizetési késedelem jelentőssé válásától számított 3. munkanapig – megkísérli első alkalommal felvenni a kapcsolatot az adóssal. A Cofidis első alkalommal telefonon próbálja meg felvenni a kapcsolatot az adóssal. Amennyiben az adós az első telefonos kapcsolatfelvételkor együttműködő, azonban jelzi, hogy a tájékoztatásra egy alkalmasabb időpontban tartana igényt, a Cofidis képviselője egyezteti az adóssal a visszahívás lehetséges időpontjait, valamint a visszahíváshoz szükséges elérhetőségeket. Amennyiben az adós olyan további elérhetőséget ad meg, amelyen az általa jelzettek szerint elérhető lesz az általa jelzett időintervallumban, a Cofidis elsősorban erre figyelemmel kísérli meg felvenni a kapcsolatot az adóssal.

Amennyiben az adós telefonos elérhetősége nem áll a Cofidis rendelkezésére, az első kapcsolatfelvételre egyéb gyors visszacsatolást lehetővé tevő kommunikációs csatorna valamelyikén (e-mail) kerül sor. Amennyiben az adós telefonos elérhetősége és egyéb gyors visszacsatolást lehetővé tevő kommunikációs csatorna nem áll a Cofidis rendelkezésére, a Cofidis legkésőbb a fizetési késedelem jelentőssé válásától számított 5. munkanapig – igazolható módon megküldött – postai levélben kísérli meg felvenni a kapcsolatot az adóssal.

Az első kapcsolatfelvétel elsődleges célja annak feltárása, hogy a jelentős fizetési késedelem átmeneti vagy tartós fizetési nehézségre vezethető-e vissza, továbbá a fizetési nehézség kezelésében az adós együttműködő magatartást tanúsít-e. Fizetési nehézség esetén az első kapcsolatfelvétel során az alábbiakra kerül sor:
a) az adós figyelmének felhívása a jelentős fizetési késedelemre, annak időtartamára és összegére, valamint az adós együttműködésének szükségességére a nem kívánt jogkövetkezmények elkerülése érdekében,
b) az adós közreműködésének kérése a további elérhetőségeinek felülvizsgálata érdekében,
c) általános tájékoztatás nyújtása a fizetési nehézség kezelése érdekében a Cofidisnél igénybe vehető lehetőségekről,
d) tájékoztatás nyújtása az adós további teendőiről, azon fórumokról, ahová az adós további felvilágosítás kérés és személyre szabott megoldáskeresés érdekében fordulhat, azzal, hogy amennyiben az azonnali vagy gyors visszacsatolást lehetővé tevő kommunikációs csatorna technikai korlátai – a terjedelemre tekintettel – nem teszik lehetővé a c) és d) alpont szerinti információról való tájékoztatásnyújtást, a Cofidis arról nyújt tájékoztatást, hogy a c) és d) alpont szerinti információt hol éri el az adós.

Együttműködő ügyfél esetében, ha valamely áthidaló megoldás alkalmazására került sor, az ügyfél kölcsönszerződésének kezelését mindaddig a Cofidis adósságkezeléssel foglalkozó részlege végzi, ameddig az ügyfél a megállapodásban foglaltakat betartja (azaz az eljárás együttműködő adóst feltételezve lett bemutatva, azonban a Cofidis a követelés jellege, az eljárás körülményei alapján ettől eltérhet). Amennyiben a megállapodásban foglaltak maradéktalanul teljesülnek, az ügyfél kölcsönszerződésének kezelése visszakerül a Cofidis jól fizető ügyfeleit kezelő csoportjába.

Amennyiben az első telefonos kapcsolatfelvételi kísérlet nem volt sikeres, és időközben az adós sem vette fel a kapcsolatot a Cofidisszel, a Cofidis a fizetési késedelem jelentőssé válásától számított 5. munkanapig ismételten megpróbálja telefonon felvenni a kapcsolatot az adóssal és az adóstárssal. Amennyiben az ismételt telefonhívási kísérlet is sikertelen volt, az adós együttműködési hajlandóságának feltárása érdekében a Cofidis (további) azonnali vagy gyors visszacsatolást lehetővé tevő kommunikációs csatornát is igénybe vesz.

Amennyiben a telefonos kapcsolatfelvétel alapján egyértelműen megállapítható, hogy az adós a jelentős fizetési késedelem megszüntetése érdekében nem működik együtt a Cofidisszel, a Cofidis rövid, tárgyilagos tájékoztatás keretében hívja fel az adós figyelmét a fizetési késedelem lehetséges negatív jogkövetkezményeire, valamint arra, hogy a közeljövőben Figyelemfelhívó levél kerül megküldésre a Cofidis által nyilvántartott állandó vagy levelezési címére. Annak érdekében, hogy a postai küldemény az adóshoz eljusson, a Cofidis kísérletet tesz a címegyeztetésre.

A Cofidis minden kölcsönszerződéstípus esetén, ha az ügyfél bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, és a késedelem a tárgyhónap utolsó napján is fennáll, vagy korábban több egymást követő alkalommal is késedelembe esett, ügye a Cofidis behajtással foglalkozó részlegére kerül. A Cofidis behajtással foglalkozó részlege kísérletet tesz az ügyfél tartozásának behajtására, az ügyfél telefonon, illetve írásban, felszólító levelek küldése útján való megkeresésével. Amennyiben az adós vonatkozásában legalább két alkalommal megkísérelt első kapcsolatfelvétel nem volt sikeres (együttműködési hajlandóság nem volt feltárható) vagy az első kapcsolatfelvétel sikeres volt ugyan, de az adós nem együttműködő, a Cofidis írásban – igazolható módon megküldött – postai levélben kísérli meg felvenni a kapcsolatot az adóssal, továbbá az adóstárssal, valamint a kezessel, a Figyelemfelhívó levél megküldése útján.

Amennyiben a kapcsolatfelvételre a Figyelemfelhívó levélben meghatározott határidőig, de legkésőbb a fizetési késedelem jelentőssé válásától számított 25. munkanapig nem kerül sor, és nem kezdődik érdemi párbeszéd a felek között, a Cofidis ismételten megpróbálja felvenni a kapcsolatot az adóssal telefonon, valamint az első kapcsolatfelvétel során még igénybe nem vett további, azonnali vagy gyors visszacsatolást lehetővé tevő kommunikációs csatornák egyikén.

Együttműködő ügyfél esetében, ha valamely áthidaló megoldás alkalmazására került sor, az ügyfél kölcsönszerződésének kezelését mindaddig a Cofidis behajtással foglalkozó részlege végzi, ameddig az ügyfél a megállapodásban foglaltakat betartja (azaz az eljárás együttműködő adóst feltételezve lett bemutatva, azonban a Cofidis a követelés jellege, az eljárás körülményei alapján ettől eltérhet). Amennyiben a megállapodásban foglaltak maradéktalanul teljesülnek, az ügyfél kölcsönszerződésének kezelését kivonjuk az adósságkezelési és behajtási kezelés alól.

Amennyiben az ügyfél a Cofidis behajtással foglalkozó részlege ismételt megkeresésére sem rendezi késedelmes tartozását, a kölcsönszerződés kezelését egyedi elbírálás alapján, de főszabályként négy havi törlesztőrészletet meghaladó késedelem esetén a Cofidis speciális és peres ügyekkel foglalkozó részlege veszi át. A Cofidis speciális és peres ügyekkel foglalkozó részlege tesz egy utolsó kísérletet az ügyfél tartozásának behajtására az ügyfél írásban, felszólító levél küldése útján való megkeresésével, a Cofidis munkatársai személyesen megkeresik az ügyfelet, vagy – kivételes esetben - követelésbehajtásra szakosodott társaságot bíz meg az ügyfél személyes felkeresésével. A Cofidis jogosult az ilyen felkeresések költségét az adott ügyfélre továbbhárítani. Együttműködő ügyfél esetében, ha valamely áthidaló megoldás alkalmazására került sor, az ügyfél kölcsönszerződésének kezelését mindaddig a Cofidis speciális és peres ügyekkel foglalkozó részlege végzi, ameddig az ügyfél a megállapodásban foglaltakat betartja (azaz az eljárás együttműködő adóst feltételezve lett bemutatva, azonban a Cofidis a követelés jellege, az eljárás körülményei alapján ettől eltérhet). Amennyiben a megállapodásban foglaltak maradéktalanul teljesülnek, az ügyfél kölcsönszerződésének kezelése visszakerül a Cofidis jól fizető ügyfeleit kezelő csoportjába.

A jelzáloghitelt felvett késedelmes, továbbá a felmondott hitelszerződéssel rendelkező ügyfelekkel külön ügyintézők foglalkoznak, akik 30 napot meghaladó késedelem, továbbá felmondott hitelszerződés esetén intézkednek a vonatkozó előírások szerinti felhívó és tájékoztató levelek határidőben történő kiküldéséről. Amennyiben az ügyfél nem kíván élni a fizetéskönnyítési lehetőséggel; tartozását nem, vagy csak részben egyenlíti ki; vagy egyéb okból nem együttműködő, tartozása behajtása átkerül a Cofidis speciális és peres ügyekkel foglalkozó részlegére.

A Cofidis jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a késedelemmel érintett összeg 2 havi minimálisan fizetendő törlesztőrészlet összegét eléri vagy meghaladja és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a Cofidis által küldött felszólítás ellenére sem tesz eleget.

Sikertelen felszólításnak minősül a Cofidis által az ügyfél részére írásban küldött felszólítás (a Fizetési felszólítás), amennyiben az ügyfél a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül a felszólításban foglalt fizetési kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget. A kölcsönszerződés felmondásának időpontjában az ügyfél kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása lejárttá és egy összegben esedékessé válik. A Cofidis a kölcsönszerződés felmondását követően jogosult a fennálló tartozásra vonatkozóan egy egyösszegű, úgynevezett felmondáskor esedékes behajtási díjat, illetve szerződés felmondási díjat felszámolni, illetve, a felmondást követően felszámítható késedelmi kamat mértéke az adott kölcsöntermék ÁSZF-je szerint alakul.

Lízingszerződések esetében a lízingbevevő köteles a gépjárművet visszaszolgáltatni, illetve a lízingszerződésekre vonatkozó Kondíciós listában megjelölt gépjármű visszaszármaztatási díjat és gépjármű értékesítésével kapcsolatos adminisztratív díjat fizetni a Cofidis részére. Felmondás esetén a gépjármű visszaszármaztatása és a behajtás érdekében igénybe vett közreműködők költségeit a Cofidis áthárítja; a fentiekkel összefüggésben esetlegesen felmerülő, tájékoztató jellegű, becsült költségek összegét a Lízingszerződésekre vonatkozó Kondíciós lista tartalmazza.

A Cofidis a felmondást követően fennálló követelését behajtásra szakosodott társaságnak értékesíti, vagy jogos igényét fizetési meghagyásos vagy polgári peres eljárás útján érvényesíti (amely eljárások költségei az ügyfelet terhelik). Ezen eljárások eredményeként, ha végrehajtható okirat születik, a végrehajtási eljárásban elsődlegesen az ügyfél bankszámláján lévő összegből, illetve munkabéréből való levonással kerül sor behajtásra. Ha ez nem járható út, az ügyfél bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható, elárverezhető, akár az ügyfél ingatlana is. Ha hitelét az ügyfél társigénylővel igényelte, a társigénylő egyetemlegesen felelős a kötelezettségek teljesítéséért. Lízingszerződéseknél, ha kezes bevonására került sor, és a lízingbevevő a lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a kezes sortartási kifogás nélkül, maga köteles teljesíteni, függetlenül attól, hogy a Cofidis először követelte-e a lízingbevevőtől a kötelezettség teljesítését.

Ha az ügyfél lejárt tartozása meghaladja a mindenkori minimálbért, és ezen tartozása 90 napnál tovább folyamatosan fennáll, az ügyfél- és a mulasztás adatai felkerülnek a KHR listára (korábbi nevén: BAR-lista), amely későbbi hitelfelvételei során hátrányosan érintheti.

A nagyításhoz kattintson a képre!

Kamatok, díjak, költségek

A Cofidis kizárólag a követelés érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerülő igazolt és indokolt költségeit terheli az adósra, és biztosítja ezek tényleges felmerülésének és összegszerűségének a bizonyíthatóságát. A díjak és költségek meghatározására átlátható módon úgy történik, hogy ugyanarra a tevékenységre, szolgáltatásra több jogcímen ne legyen díj vagy költség felszámítható.

Az adósnak küldött értesítő levelekkel összefüggésben a Cofidis költséget, díjat nem terhel az adósra, kivéve az adós kérésére adott tájékoztatást. Ez utóbbi esetben is az adott időszakban teljesített befizetésekről megküldött valamennyi tájékoztatás esetében az annak alapjául szolgáló analitikus kimutatásról kért tájékoztatást egy alkalommal díj- és költségmentesen biztosítja az adós számára.

Az adóssal szemben késedelmi kamatot a követelések után legfeljebb a követelés alapjául szolgáló szerződésben foglaltakkal összhangban, az ott rögzített mérték szerint számolhat fel a Cofidis.