A követeléskezelés menete, nemfizetés

A követeléskezelés menete. A nemfizetés jogkövetkezményei. A Cofidis által alkalmazott költségek, díjak és elszámolásuk módja

Amennyiben az ügyfél a kölcsönszerződése alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével az adott kölcsönszerződésre irányadó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint „ÁSZF”) szerint késedelembe esik, ügye a Cofidis adósságkezeléssel foglalkozó részlegére kerül. A fizetési késedelem további következménye, hogy az ügyleti kamaton felül a késedelemmel érintett összeg után az adott ÁSZF szerinti késedelmi kamat / késedelmi díj / adósságkezelési díj / késedelmes lízingdíj részletre felszámított egyszeri díj kerül felszámításra.

A Cofidis adósságkezeléssel foglalkozó részlege kísérletet tesz az ügyfél tartozásának behajtására, az ügyfél telefonon, illetve írásban, felszólító levelek küldése útján való megkeresésével. Együttműködő ügyfél esetében, ha valamely áthidaló megoldás alkalmazására került sor, az ügyfél kölcsönszerződésének kezelését mindaddig a Cofidis adósságkezeléssel foglalkozó részlege végzi, ameddig az ügyfél a megállapodásban foglaltakat betartja (azaz az eljárás együttműködő adóst feltételezve lett bemutatva, azonban a Cofidis a követelés jellege, az eljárás körülményei alapján ettől eltérhet). Amennyiben a megállapodásban foglaltak maradéktalanul teljesülnek, az ügyfél kölcsönszerződésének kezelése visszakerül a Cofidis jól fizető ügyfeleit kezelő csoportjába.

A Cofidis bármely kölcsönszerződés típusa esetén, ha az ügyfél bármely fizetési kötelezettségével több, mint 50 napos késedelembe esik, vagy többedik alkalommal esik több, mint 20 napos késedelembe, ügye a Cofidis behajtással foglalkozó részlegére kerül. A Cofidis behajtással foglalkozó részlege kísérletet tesz az ügyfél tartozásának behajtására, az ügyfél telefonon, illetve írásban, felszólító levelek küldése útján való megkeresésével. Együttműködő ügyfél esetében, ha valamely áthidaló megoldás alkalmazására került sor, az ügyfél kölcsönszerződésének kezelését mindaddig a Cofidis behajtással foglalkozó részlege végzi, ameddig az ügyfél a megállapodásban foglaltakat betartja (azaz az eljárás együttműködő adóst feltételezve lett bemutatva, azonban a Cofidis a követelés jellege, az eljárás körülményei alapján ettől eltérhet). Amennyiben a megállapodásban foglaltak maradéktalanul teljesülnek, az ügyfél kölcsönszerződésének kezelését kivonjuk az adósságkezelési és behajtási kezelés alól.

Amennyiben az ügyfél a Cofidis behajtással foglalkozó részlege ismételt megkeresésére sem rendezi késedelmes tartozását, a kölcsönszerződés kezelését egyedi elbírálás alapján, de főszabályként 80 napos késedelem esetén a Cofidis speciális és peres ügyekkel foglalkozó részlege veszi át. A Cofidis speciális és peres ügyekkel foglalkozó részlege tesz egy utolsó kísérletet az ügyfél tartozásának behajtására az ügyfél írásban, felszólító levél küldése útján való megkeresésével, a Cofidis munkatársai személyesen megkeresik az ügyfelet, vagy – kivételes esetben - követelésbehajtásra szakosodott társaságot bíz meg az ügyfél személyes felkeresésével. A Cofidis jogosult az ilyen felkeresések költségét az adott ügyfélre továbbhárítani. Együttműködő ügyfél esetében, ha valamely áthidaló megoldás alkalmazására került sor, az ügyfél kölcsönszerződésének kezelését mindaddig a Cofidis speciális és peres ügyekkel foglalkozó részlege végzi, ameddig az ügyfél a megállapodásban foglaltakat betartja (azaz az eljárás együttműködő adóst feltételezve lett bemutatva, azonban a Cofidis a követelés jellege, az eljárás körülményei alapján ettől eltérhet). Amennyiben a megállapodásban foglaltak maradéktalanul teljesülnek, az ügyfél kölcsönszerződésének kezelése visszakerül a Cofidis jól fizető ügyfeleit kezelő csoportjába.

A jelzáloghitelt felvett késedelmes, továbbá a felmondott hitelszerződéssel rendelkező ügyfelekkel külön ügyintézők foglalkoznak, akik 30 napot meghaladó késedelem, továbbá felmondott hitelszerződés esetén intézkednek a vonatkozó előírások szerinti felhívó és tájékoztató levelek határidőben történő kiküldése érdekében. Amennyiben az ü;gyfél nem kíván élni a fizetéskönnyítési lehetőséggel; tartozását nem, vagy csak részben egyenlíti ki; vagy egyéb okból nem együttműködő, tartozása behajtása átkerül a Cofidis speciális és peres ügyekkel foglalkozó részlegére.

A Cofidis jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a késedelemmel érintett összeg 2 havi minimálisan fizetendő törlesztőrészlet összegét eléri vagy meghaladja és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a Cofidis által küldött felszólítás ellenére sem tesz eleget.

Sikertelen felszólításnak minősül a Cofidis által az ügyfél részére írásban küldött felszólítás, amennyiben az ügyfél a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül a felszólításban foglalt fizetési kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget. A kölcsönszerződés felmondásának időpontjában az ügyfél kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi tartozása lejárttá és egy összegben esedékessé válik.

A Cofidis a kölcsönszerződés felmondását követően jogosult a fennálló tartozásra vonatkozóan egy egyösszegű, úgynevezett felmondáskor esedékes behajtási díjat, illetve szerződés felmondási díjat felszámolni, illetve, a felmondást követően felszámítható késedelmi kamat mértéke az adott kölcsöntermék ÁSZF-je szerint alakul.

Lízingszerződések esetében a lízingbevevő köteles a gépjárművet visszaszolgáltatni, illetve a lízingszerződésekre vonatkozó Kondíciós listában megjelölt gépjármű visszaszármaztatási díjat és gépjármű értékesítésével kapcsolatos adminisztratív díjat fizetni a Cofidis részére. Felmondás esetén a gépjármű visszaszármaztatása és a behajtás érdekében igénybe vett közreműködők költségeit a Cofidis áthárítja; a fentiekkel összefüggésben esetlegesen felmerülő, tájékoztató jellegű, becsült költségek összegét a Lízingszerződésekre vonatkozó Kondíciós lista tartalmazza.

A Cofidis a felmondást követően fennálló követelését behajtásra szakosodott társaságnak értékesíti, vagy jogos igényét fizetési meghagyásos vagy polgári peres eljárás útján érvényesíti (amely eljárások költségei az ügyfelet terhelik). Ezen eljárások eredményeként, ha végrehajtható okirat születik, a végrehajtási eljárásban elsődlegesen az ügyfél bankszámláján lévő összegből, illetve munkabéréből való levonással kerül sor behajtásra. Ha ez nem járható út, az ügyfél bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható, elárverezhető, akár az ügyfél ingatlana is. Ha hitelét az ügyfél társigénylővel igényelte, a társigénylő egyetemlegesen felelős a kötelezettségek teljesítéséért. Lízingszerződéseknél, ha kezes bevonására került sor, és a lízingbevevő a lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a kezes sortartási kifogás nélkül, maga köteles teljesíteni, függetlenül attól, hogy a Cofidis először követelte-e a lízingbevevőtől a kötelezettség teljesítését.

Ha az ügyfél lejárt tartozása meghaladja a mindenkori minimálbért, és ezen tartozása 90 napnál tovább folyamatosan fennáll, az ügyfél neve és adatai felkerülnek a KHR listára (korábbi nevén: BAR-lista), amely későbbi hitelfelvételei során hátrányosan érintheti.