Követeléskezelés Követeléskezelés Követeléskezelés Követeléskezelés Követeléskezelés

Adósok tájékoztatása

A Cofidis törekszik arra, hogy eljárása során megadjon minden olyan információt ügyfelei számára, amely az ügyfelek együttműködő magatartásához szükséges, és amely elősegíti a teljesítést.

A Cofidis az adós erre irányuló kérése esetén valamennyi tájékoztató levelet elektronikus úton is megküldi az adós részére, feltéve, hogy az adós a hozzájárulását a kockázatokra történő figyelemfelhívás ismeretében tette meg.

A Cofidis követeléskezelési tevékenységére vonatkozó információk, ideértve a Cofidis elérhetőségeire és ügyfélfogadási idejére vonatkozó adatokat is a https://www.cofidis.hu/koveteleskezeles honlapon valamint az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben folyamatosan, bárki számára elérhetőek. Az adósok tájékoztatása keretében a Cofidis az alábbi tájékoztatásokat nyújtja:

Írásbeli tájékoztatás

A Cofidis a késedelmes követelés fennállása alatt rendszeresen, illetve eseti jelleggel írásban tájékoztatja ügyfeleit. A tájékoztatás lehetséges típusai az alábbiak:

 • követelés átruházásáról szóló tájékoztatás,
 • rendszeres tájékoztatás,
 • a tartozás rendezését követő tájékoztatás,
 • a zálogtárgy értékesítését követő tájékoztatás,
 • az adós kérésére történő tájékoztatás.

Az írásbeli tájékoztatásból az ügyfelek pontos információt kapnak a tartozásuk aktuális összegéről (tőke, kamat, késedelmi kamat / díj, adósságkezelési díj, késedelmes lízingdíj részletre felszámított egyszeri díj, költségek, díjak összege és mértéke), és megkapják a teljesítési megállapodás lehetőségére, megkötésének feltételeire vonatkozó információkat, a lehetséges követeléskezelési lépésekre, azok költségeire, valamint nemfizetés esetén a tartozás folyamatos növekedésére vonatkozó figyelemfelhívásokat, továbbá az arra vonatkozó információkat, hogy hol és milyen módon tudják tartozásukat rendezni. A tájékoztatás során az ügyfeleknek fokozatosan, azonban a követelés érvényesítésének egyes fázisaiban teljes körűen adjuk meg a szükséges információkat, figyelembe véve azt, hogy a követeléskezelési folyamat milyen fázisban tart. Az adós kérésére a Cofidis bemutatja a követelés érvényesítése érdekében kezdeményezhető jogi eljárásokat és azok következményeit is. A késedelembe esés utáni első tájékoztató levél, valamint a felmondás előtti levél melléklete tartalmazza a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „MNB”) által az adósok részére készített mintatájékoztatóit.

A követelés átruházásáról szóló tájékoztatás

Engedményezés esetén a Cofidis az adós részére az engedményes személyét és az engedményezett követelést megjelölő írásbeli értesítést küld, vagy az engedményes személyét is meghatározó, az engedményezést igazoló okiratot ad át az engedményes részére, az engedményezés megtörténtének igazolása céljából.

A követelés megvásárlását követő 30 napon belül, vagy a Cofidis, vagy az engedményes olyan értesítő levelet küld az adósnak, amely tartalmazza az alábbiakat:

 1. a követelés átruházásának tényéről és időpontjáról szóló tájékoztatást,
 2. a követelés jogosultjának nevét és címét,
 3. a követeléskezelő elérhetőségeit és ügyfélfogadási idejét,
 4. a tartozás jogcímét, az annak alapjául szolgáló szerződés megjelölését és megszűnésének időpontját,
 5. az átruházás időpontjában nyilvántartott tartozás devizanemét, valamint összegét az alábbi bontásban:
  1. tőketartozás,
  2. kamattartozás,
  3. késedelmi kamat,
  4. díjak, költségek.
 6. fennálló teljesítési megállapodás esetén annak tényét, futamidejét, a havonta fizetendő törlesztőrészletek összegét,
 7. általános tájékoztatást az engedményezéssel átszálló biztosítékokról, amennyiben ilyen van,
 8. a késedelmi kamat, valamint a felszámítható költségek és díjak mértékét,
 9. a teljesítés módját, és a teljesítéshez szükséges adatokat,
 10. teljesítési megállapodás megkötésének lehetőségét, az arra vonatkozó kérelem benyújtásának módját,
 11. tájékoztatást arról, hogy ha az adós a követeléskezelőnél eredménytelen méltányossági kérelemmel él, méltányossági kérelmet terjeszthet elő a Pénzügyi Békéltető Testületnél,
 12. tájékoztatást arról, hogy az adós kérésére az engedményes 30 napon belül tájékoztatást nyújt a követeléskezelés állásáról és a fennálló aktuális tartozásról,
 13. legalább az utolsó rendszeres tájékoztatás óta eltelt időszakban teljesített befizetések összegét költség, díj, kamat és tőke bontásban.

Rendszeres tájékoztatás

A mindenkori minimálbér összegét meghaladó követelések esetén a Cofidis évente egyszer egyértelmű, közérthető és teljes körű tájékoztatást küld az adós részére, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

 1. a Cofidis nevét és címét,
 2. a Cofidis elérhetőségeit és ügyfélfogadási idejét,
 3. a tartozás jogcímét, az annak alapjául szolgáló szerződés megjelölését és megszűnésének időpontját,
 4. a tartozás devizanemét, valamint összegét az alábbi bontásban:
  1. tőketartozás,
  2. kamattartozás,
  3. késedelmi kamat,
  4. díjak, költségek,
 5. fennálló teljesítési megállapodás esetén annak tényét, futamidejét, a havonta fizetendő törlesztőrészletek összegét,
 6. tájékoztatást arról, hogy ha az adós eredménytelen méltányossági kérelemmel él, méltányossági kérelmet terjeszthet elő a Pénzügyi Békéltető Testületnél,
 7. legalább az adott időszakban történt befizetések összegét és azok elszámolását költség, díj, kamat és tőkebontásban,
 8. a követeléskezelés során alkalmazható eszközökre vonatkozó tájékoztatót tartalmazó honlap elérési helyét,
 9. figyelemfelhívást a következőkre:
 10. amennyiben az adós továbbra sem teljesít, a késedelmi kamat és a késedelmes teljesítés miatt felszámított egyéb fizetési kötelezettség összege folyamatosan növekedni fog,
 11. a teljesítési megállapodás lehetőségére és az arra vonatkozó kérelem benyújtásának módjára,
 12. kezesi kötelezettségvállalás esetén a kezesekkel szembeni végrehajtás lehetőségére,
 13. amennyiben az adós elérhetősége (levelezési címe) módosul, annak bejelentéséről haladéktalanul gondoskodjon, ellenkező esetben a nem aktuális levelezési címre kiküldött értesítő levelekben foglalt lényeges információk nem jutnak el a címzetthez,
 14. jelzálogjoggal fedezett követelés esetén arra, hogy nemfizetés esetén a zálogtárgy értékesítésre kerülhet, és hogy amennyiben a zálogtárgy értékesítéséből befolyt összeg nem fedezi a teljes tartozást, akkor az adósnak további fizetési kötelezettsége marad fenn,
 15. mellékletként a vonatkozó hirdetményt és kondíciós listát vagy annak elérhetőségét,
 16. arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az adós az adott időszakra vonatkozóan egy alkalommal díj- és költségmentesen kérhet kimutatást az adott időszakban teljesített valamennyi befizetéséről, azok időpontjáról, összegéről és azok elszámolásának jogcíméről, amelyet a Cofidis a kérelem átvételétől, vagy a kérés adós általi jelzésétől számított 30 napon belül bocsájt rendelkezésére.

A tartozás rendezését követő tájékoztatás

A Cofidis a teljes tartozás rendezését követő 30 napon belül egyértelmű, közérthető és teljes körű tájékoztatást küld az adós részére. Amennyiben a követelés jelzálogjoggal biztosított úgy a Cofidis a jelzálogtörlési engedélyt is igazolható módon megküldi a zálogkötelezett részére.

A tartozás rendezését követő tájékoztatás az alábbiakat tartalmazza:

 1. a legutóbbi éves tájékoztató záró egyenlegét, valamint az azóta teljesített befizetések összegét és azok elszámolását költség, díj, kamat és tőke bontásban,
 2. arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a Cofidis részéről az adóssal szemben az adott jogviszonyból eredően további követelés nem áll fenn.

Amennyiben az adóst a követeléskezelés lezárását követően maradványösszeg illetné meg, és a Cofidis az adós egyéb jogviszonyból eredő tartozását is kezeli, úgy a Cofidis az adós egyidejű tájékoztatása mellett a maradványösszeget Ptk. szabályai szerinti részben vagy egészében beszámítja.

Amennyiben a beszámításra nincsen mód, vagy beszámítással nem szüntethető meg a teljes túlfizetés, úgy a Cofidis a teljes tartozás rendezését követő 15 napon belül visszatéríti a maradványösszeget az adós részére.

Jelzálogjoggal fedezett követelés esetében, amennyiben a követelés fedezetének értékesítése megtörtént, és az nem fedezte teljes mértékben az adós kötelezettségeit, akkor a Cofidis a fennmaradó tartozás összegéről az adóst a vételár megfizetésétől számított 30 napon belül tájékoztatja.

Tájékoztatás a követeléskezelési folyamatról az adós kérésére

A Cofidis az ügyfél kérésére, a kéréstől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt a követeléskezelési folyamat állásáról, így különösen a lehetséges követeléskezelési lépésekről és azok várható időzítéséről, a követelés aktuális összegéről és a tájékoztatásokban megküldött összegek alapjául szolgáló analitikus kimutatásról. A Cofidis az adós kérésére rendelkezésre bocsátja a követelés alapjául szolgáló szerződésmásolatát (ideértve a vonatkozó hirdetmények és kondíciós listák adós kérésének megfelelő tartalmú kivonatát vagy a teljes dokumentum másolatát), továbbá az engedményezésről szóló értesítést, a korábban megküldött rendszeres tájékoztatások másolatát, illetve mindazon információt és tájékoztatást, amelyek a követelés elévülésének megállapításához szükségesek az adós elévülésre történő hivatkozása esetén. A tájékoztatás kérése nem jelent halasztó hatályt az ügyfél fizetési kötelezettségei tekintetében; az ügyfél ezen időszak alatt is szerződésszerűen köteles teljesíteni a fizetési kötelezettségeit.

Tájékoztatás áthidaló megoldásokról

A Cofidis megfelelő időben tájékoztatja ügyfeleit a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról, fenntartható megoldási javaslatokról, részletfizetési lehetőségekről (a továbbiakban együtt: „áthidaló megoldások”), amelyeket az alábbiakban is ismertet. A tájékoztatás célja, hogy az ügyfelek abból teljes körűen megismerhessék a rendelkezésükre álló konstrukciók feltételeit és a belőlük származó kötelezettségeket, és ezen keresztül fel tudják azt mérni, hogy pénzügyi teherviselő képességüknek megfelel-e valamelyik kínált megoldás. Az áthidaló megoldások, részletfizetési lehetőségek abban az esetben elérhetőek az ügyfél számára, ha az ügyfél együttműködik a Cofidisszel, a kért információkat megadja a Cofidis részére, és a részére engedélyezett fizetéskönnyítési megállapodásban foglaltakat betartja.