Tájékoztatás az elszámolásról


1. Általános információk az elszámolásról

Tájékoztatjuk, hogy intézményünk a 2014. évi XL. törvény értelmében a forint alapú szerződések esetében 2015. június 30-ai fordulónappal köteles elszámolni ügyfeleivel. A Cofidisnek az elszámolásról az értesítést 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között kell a honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben közlemény formájában megjelenítenie. Amennyiben Ön ebben az időszakban az elszámolási kötelezettségről nem kapott értesítőlevelet, úgy arról tájékoztatjuk, hogy:

  • vagy azért nem kapott értesítő levelet, mert a vonatkozó jogszabályok szerint nem kell Önnek postai úton elszámoló levelet küldenünk, hanem elég a honlapunkon, ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben tájékoztatnunk arról, hogy nem volt egyoldalú kamat-, díj- és költségemelés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnt szerződésén
  • vagy azért, mert szerződésével a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján egyáltalán nem kell elszámolnunk.

2. Mely szerződésekre vonatkozik az elszámolás?

Az elszámolás a 2004. május 1-je és 2011. január 1-je között benyújtott hitelkérelmek alapján létrejött hitelszerződéseket érinti. Így intézményünk esetében a HSBC áruhitel és személyi kölcsön, a Gyorshitel szerződések, valamint a 2011. január 1-jét megelőzően benyújtott hitelkérelem alapján létrejött és még élő Suli Start, Áruhitel és Komfort hitelszerződésekre vonatkozik a szabályozás. El kell számolni azokkal az itt felsorolt szerződésekkel is, amelyek 2009. július 26-át követően szűntek meg, illetve 2009. július 26-án vagy azt megelőzően szűntek meg, de még nem évültek el (beleértve a követeléskezelő részére értékesített szerződéseket is). Ha nem volt egyoldalú kamat-, díj- és költségemelés a szerződésén, és a szerződése a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt (azaz Ön minden tartozását kifizette, illetve Gyorshitel, Komfort Hitel, Suli Start Hitel és Áruhitel szerződéseknél még pluszban kérte a szerződése lezárását), akkor a Cofidis honlapján (https://www.cofidis.hu/elszamolas) találja meg a közleményt arról, hogy az elszámolás megküldésére nem kerül sor. Egyéb esetekben postai úton küldünk Önnek levelet az elszámolásról.

3. Kinek kell küldeni az elszámolást?

Az adósnak. Ugyanakkor az adóstárs, a kezes vagy a zálogkötelezett is kérheti, hogy a Cofidis a részére az elszámolás másolatát tájékoztatásul küldje meg, és ő is jogosult az elszámolás vitatására az alábbiakban ismertetendő panasz benyújtási szabályok szerint.

Az ehhez szükséges formanyomtatványt megtalálja a

https://www.cofidis.hu/media/igeny_bejelento_az_elszamolas_masolatanak_megkuldesehez.pdf

oldalon, illetve kérheti annak postai, illetve elektronikus úton való megküldését. Amennyiben a fogyasztó helyébe örökös lép, a követelésre az öröklés szabályai irányadók. A Cofidisnek az elszámoló levelek kiküldésétől számított 15 napon belül a honlapon hirdetményt kell közzétennie az elszámoló levelek megküldéséről.

4. Mit tartalmaz az elszámoló levél?

Az elszámoló levelet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben („MNB rendelet”) meghatározott tartalommal és formában kell elkészíteni.

Főbb fejezetei:

  • elszámoláshoz kapcsolódó információk
  • a még meg nem szűnt szerződések esetében a fair bank törvény miatti változásokról adott tájékoztatás
  • jogorvoslati tájékoztató
  • hiteltörténeti kimutatás

Az elszámoló levél tartalmának értelmezéséhez segítséget nyújthatnak a Magyar Nemzeti Bank által készített tájékoztató filmek:

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/navigator-filmek/filmek-az-elszamolasrol-es-forintositasrol

5. Hogyan történik az elszámolás? Hogyan kapom meg az elszámolást?

Ha az elszámoló levél szerint a Cofidis tisztességtelenül számított fel Önnek valamilyen összeget, és Ön már rendezte a teljes tartozását a Cofidis felé, akkor Ön határozhatja meg, hogy hogyan kéri a tisztességtelenül felszámított összeg kifizetését.

Ön élhet a bankszámlára történő teljesítéssel, postai kézbesítéssel (ekkor a kézbesítés díja levonásra kerül ezen összegből), illetve személyesen a Cofidis Magyarországi Fióktelepénél. Kérjük, a kifizetés módjáról legyen kedves kitölteni az elszámoló levélhez mellékelt, illetve a honlapunkon is megtalálható nyilatkozatot (https://www.cofidis.hu/elszamolas), és visszaküldeni a Cofidis részére. A teljes körűen kitöltött nyilatkozat visszaérkezése után tudjuk elindítani Önnek a kifizetést az Ön által kért módon. Ezt a bejelentést Ön postai úton vagy személyesen teheti meg.

Ha Önnek még élő szerződése van a Cofidisnél, és a szerződése alapján fennálló tartozását még nem fizette vissza, akkor az Önnek visszatérítendő összeggel a fennálló tartozását csökkentjük (amit elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőketartozásra kell elszámolni). Amennyiben az Ön fennálló tartozása alacsonyabb, mint a visszatérítendő összeg, a különbözet visszautalásáról kérjük, az előzőekben ismertetett nyilatkozatot küldje el részünkre. Ha meghatalmazott útján kívánja ezt a bejelentést megtenni, ez esetben az MNB rendelet alapján ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást, külföldön kiállított okirat esetén magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, vagy apostille-lel ellátott okiratot fogadhat csak el a Cofidis (azaz a Cofidis részére már benyújtott meghatalmazás erre a nyilatkozatra nem terjed ki).

A harmadik személy (pl. adóstárs, biztosító) általi teljesítés alkalmával keletkezett túlfizetést is a fogyasztó javára köteles elszámolni a Cofidis.

6. Az elszámoló levél alapján a Cofidisnek nincs elszámolási kötelezettsége, mi a teendő?

Amennyiben olyan értesítő levelet kapott, amely szerint az Ön szerződése esetében a tisztességtelenül felszámított összeg 0 Ft, tájékoztatjuk, hogy két eset lehetséges. Ön vagy azért nem jogosult pénzvisszafizetésre, mert társaságunk olyan kedvezményeket nyújtott Önnek, amelyek összege meghaladja a tisztességtelenül felszámított összeget. Vagy a Cofidist azért nem terheli elszámolási kötelezettség, mert a szerződése létrejöttét követően nem került sor az ügyleti kamat, a késedelmi kamat, illetve semmilyen költség- vagy díjtétel megemelésére, illetve bevezetésére. Így nem történt a szerződéses feltételekben olyan változtatás, amelyre tekintettel a Cofidis Magyarországi Fióktelepét az Elszámolási törvény szerinti pénz visszafizetési kötelezettség terhelné, mivel társaságunk nem számított fel Önnel szemben tisztességtelenül semmilyen összeget.

7. Kihez fordulhatok panasszal?

Amennyiben az elszámoló levél tartalmát vitatja és panasszal kíván élni, ezt az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége megtenni. Amennyiben Ön szerint kellett volna levelet kapnia az elszámolásról, úgy az elszámoló levelek megküldéséről szóló hirdetmény közzétételéről számított 60 napon belül terjesztheti elő ezzel kapcsolatos panaszát.

Ha az elszámolással, szerződésmódosítással, a tájékoztatás teljeskörűségével vagy a törlesztési táblázatában foglalt adatokkal kapcsolatban kíván panasszal élni, a 2014. évi XL. törvény szerint ezt kizárólag írásban teheti meg. Panaszbeadványát megküldheti postai úton a Cofidis Magyarországi Fióktelepe részére a 1439 Budapest, Pf.: 625 címre, benyújthatja a Cofidis ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, vagy megküldheti faxon a 06 1 354 50 99 számon, illetve elektronikus úton az elszamolas@cofidis.hu címünkre.

8. Hol találom a panasz megtételéhez szükséges formanyomtatványt?

Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon az „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését az elszamolas@cofidis.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy a Cofidis ügyfélszolgálatán, de ha nem a formanyomtatványon nyújtja be a panaszát, természetesen azt akkor is kivizsgáljuk.

9. Nem volt lehetőségem a panaszomat benyújtani, mit tehetek?

Amennyiben Ön a panasz benyújtásában önhibáján kívül akadályozva volt, a panaszt az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő, ekkor azonban az akadályoztatás tényét is igazolnia szükséges.

10. Mi történik a panaszommal?

A panaszt a Cofidis a beérkezését követő 60 napon belül köteles megválaszolni, részletes indokolással ellátva.

Az elszámolással összefüggésben benyújtott panasz (vitatott a túlfizetés összege, nem kapott elszámolást, elkésett a panasza stb.) részbeni vagy teljes elutasítása esetén az elutasító válaszhoz a jogorvoslatra vonatkozóan az MNB rendelet melléklete szerinti tájékoztatást a Cofidis minden esetben csatolja.

11. Elutasították a panaszomat, de nem értek egyet vele, mit tehetek?

A panasz elutasítása esetén a fogyasztónak – ha a panaszban foglaltakat továbbra is fenntartja – a Cofidis válaszának kézbesítésétől számított 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kell kezdeményeznie. (A pénzügyi intézményhez benyújtott, elszámolással kapcsolatos panaszuk elutasítása esetén azok is kezdeményezhetik a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását, akik panasz benyújtására jogosultak.) Ha a kérelem benyújtásában akadályozva volt, akkor az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kell az eljárást kezdeményezni. Erről válaszában a Cofidis tájékoztatja Önt, és megadja a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét.

A kérelmek benyújtásához alkalmazandó nyomtatványok elérhetőek a https://www.cofidis.hu/elszamolas oldalon, a Cofidis ügyfélszolgálatán vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-40-203-776), illetve a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://www.mnb.hu/bekeltetes), továbbá az alábbi internetes elérhetőségen is:

http://www.mnb.hu/bekeltetes/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-kapcsolatos-jogvita/fogyasztoknak/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-forintositassal-kapcsolatos-jogvita